สมัครสมาชิก


เงื่อนไขในการสมัครเปิดเว็บไซต์ TAL-coolweb.com

1. ท่านต้องลงทะเบียนสมัครโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง หากข้อมูลที่ให้ไว้
    ไม่เป็นความจริง ทาง TAL-coolweb.com มีสิทธิในการระงับการให้บริการกับท่านทันที

2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การใช้เครื่องหมายการค้า TAL-coolweb.com แต่เพียงผู้เดียว

3. ห้ามใช้เว็บไซด์ TAL-coolweb.com ในกิจกรรมอันมีวัตถุประสงค์ที่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมายหรือเป็นการขัดต่อศีลธรรมอันดี
    ต่อประชาชนหรือเป็นการสร้างความแตกแยกให้แก่บุคคลต่างๆ

4. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากการใช้งาน การลุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลหรือปัญหาอื่นๆที่ผู้ใช้บริการนี้
    ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

5. ผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับว่าการใช้บริการทางอินเตอร์เน็ตนี้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้โดยตรงหรืออ้อม จากความชำรุด
    บกพร่องหรือขัดข้องของอุปกรณ์ใดๆ ระบบข้อมูลหรือการเชื่อมโยงเครือข่าย การสูญหายของข้อมูลระหว่างการรับส่ง
    หรือสิ่งอื่นใดที่อยู่เหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆกับผู้ให้บริการ

6. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นตามแต่จะเห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
    ล่วงหน้า

7. หากผู้ให้บริการตรวจพบว่าท่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการเพิกถอน
    สมาชิกภาพและสามารถยกเลิกการให้บริการกับท่านได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ายอมรับเงื่อนไข
สมัครสมาชิก


   
รหัส ID
อีเมล์
 ใช้ในการรับรหัสผ่านเมื่อลืมรหัสผ่าน ควรใช้ อีเมล์ ของ hotmail
ชื่อในระบบ   
 ชื่อในระบบ (username) จำนวน 5 - 15 อักขระ ห้ามใช้อักขระพิเศษ
ใช้ได้เฉพาะอักขระ A-Z , a-z , 0-9
รหัสผ่าน    random password
 รหัสผ่าน (password) จำนวน 5 - 10 อักขระ ห้ามใช้อักขระพิเศษ
ใช้ได้เฉพาะอักขระ A-Z , a-z , 0-9 จะถูกส่งผ่านให้ทาง email
  
ชื่อ
นามสกุล
รหัสบัตรประชาชน
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
เพศ
สถานะสมรส
 
  กรอกอักขระ